راهنمای ثبت طرح های پژوهشی در سامانه سیماپ در سایت دانشگاه بارگذاری گردید. با مراجعه به بخش آیین نامه های پژوهشی امکان دانلود آیین نامه ها و راهنماهای مربوط به سامانه را دارید.